Hesap Özeti İhtarnamesine İtiraz edilmemesi

 

 
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/9336

K. 2002/10607

T. 21.5.2002

• HESAP ÖZETİ İHTARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( İİK. 68/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Sayılacağı )

• TEBLİĞ İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ ( İtiraz Dilekçesinde Hesap Özeti Tebligatının Usulsüzlüğünün İleri Sürülmemesi )

• İTİRAZ ETMEMEK ( Hesap Özeti İhtarnamesine - İİK. 68/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Sayılacağı )

2004/m.68

ÖZET : Borçluya gönderilen hesap özeti ihtarnamesine itiraz edilmemiştir. Bu durumda İİK' nun 68/b-3. maddesi gereğince itiraz edilmemiş hesap özeti aynı kanunun 68/1. maddesinde belirtilen belgelerden sayılır. Borçlu, icra dairesine verdiği itiraz dilekçesinde hesap özeti tebligatının usulsüzlüğünü ileri sürmediği için tebliğ işlemi kesinleşmiştir. Bir ödeme belgesi de sunulmadığına göre borçlunun itirazının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : İİK' nun 68/b maddesi hükmüne göre borçluya gönderilen hesap özeti ihtarnamesine itiraz edilmemiştir. Bu durumda İİK' nun 68/b-3. maddesi gereğince ( itiraz edilmemiş hesap özeti ) aynı kanunun 68/1. maddesinde belirtilen belgelerden sayılır. Borçlu, icra dairesine verdiği itiraz dilekçesinde hesap özeti tebligatının usulsüzlüğünü ileri sürmediği için tebliğ işlemi kesinleşmiştir. Bir ödeme belgesi de sunulmadığına göre borçlunun itirazının kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.