Toprak Koruma Kanunu Uyarınca İfraz Edilemeyen Arazinin Haczi


T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
 
E. 2010/2516
 
K. 2010/14697
 
T. 10.6.2010
 
TOPRAK KORUMA KANUNU UYARINCA İFRAZ EDİLEMEYEN ARAZİNİN HACZİ (Kanunun 8. Maddesi Uyarınca Arazinin 3. Şahıslara Satılması Devredilmesinin ve Rehnedilmesinin Yasaklandığı - Haczin Yapılamayacağına İlişkin Kanunda Hüküm Bulunmadığı)
 
• İFRAZ EDİLEMEYEN ARAZİNİN HACZİ (5403 S.K. Uyarınca Arazinin 3. Şahıslara Satılması Devredilmesinin ve Rehnedilmesinin Yasaklandığı - Haczin Yapılamayacağına İlişkin Kanunda Hüküm Bulunmadığı/Haczin Kaldırılması Talebinin Reddedileceği)
 
• HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ (5403 S.K. Uyarınca Arazinin 3. Şahıslara Satılması Devredilmesinin ve Rehnedilmesinin Yasaklandığı - Haczin Yapılamayacağına İlişkin Kanunda Hüküm Bulunmadığı/Haczin Kaldırılması Talebinin Reddedileceği)
 
2004/m.82
 
5403/m.8
 
ÖZET : 5403 Sayılı Kanunun 8. maddesine göre bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin ifraz edilemeyeceği, payların 3. şahıslara satılamayacağı, devredilemeyeceği veya rehnedilemeyeceği belirtilmiş ise de anılan yasada bu taşınmazların cebri icra yolu ile haczedilmesine engel teşkil eden bir hüküm bulunmamaktadır. Haczin kaldırılması talebinin reddi gerekir.
 
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR : Borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak haczedilen taşınmazların bir kısmının 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 8 maddesi kapsamında kalmakta olduğunu ileri sürerek bu taşınmazlar üzerindeki haczin kaldırılmasını istemiş, mahkemece bir kısım taşınmazlar yönünden şikayet kabul edilerek haciz kaldırılmıştır.
 
5403 Sayılı Kanunun 8. maddesine göre bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin ifraz edilemeyeceği, payların 3. şahıslara satılamayacağı, devredilemeyeceği veya rehnedilemeyeceği belirtilmiş ise de anılan yasada bu taşınmazların cebri icra yolu ile haczedilmesine engel teşkil eden bir hüküm bulunmamaktadır. Hacze konu olmayan mallar İİK.nun 82 maddesinde gösterildiği gibi özel kanunlarda da açıkça belirtilmiştir Bunların dışında yasada yer almayan bir konuda icra hakimi yorum yoluyla sonuca ulaşamaz. O halde mahkemece şikayetin tümden reddi yerine, yazılı gerekçelerle bir kısım taşınmazlar üzerindeki haczin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 10.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. yarx