Mirasın İntikalinde Uygulanacak Kurallar

 

 

 

 

* MİRASIN İNTİKALİ • UYGULANACAK KURALLAR

 

 

ÖZET: Mirasın intikali, murisin ölüm tarihinde yürürlükte olan yasa hükümlerine göre belirlenir.

Y.3.HD. E: 2009/18641 K: 2010/1568 T: 08.02.2010

 

 

Dava dilekçesinde; evveliyatında tapusuz olan 123 parsel numaralı taşınmazın 20.01.1974 tarihli senetle muris tarafından davacı oğluna satılıp, zilyetliğinin devredildiği, ancak murisin sonradan düzenlediği vasiyetname ile bu yeri torunu Menderes'e vasiyet ettiği, esasen vasiyetnamenin önceden davacıya satılmış olması nedeniyle geçersiz olduğu ileri sürülerek vasiyetnamenin iptali ile 123 parsel sayılı taşınmazın tapuda davacı adına tesciline karar verilmesi istenilmiştir.

 

 

Mahkemece; davanın TMK.'nın 559. maddesinde düzenlenen 1 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra açıldığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

 

4722 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 17. maddesi uyarınca; mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.

 

 

Yanların ortak murisi 12.07.1987 tarihinde vefat etmiştir. Bu durumda olayın çözümünde uygulanacak yasa hükmü 4721 sayılı Yasa hükümleri olmayıp, murisin ölüm tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleridir. Bu Kanun'un 501. maddesinde düzenlenen süre de hak düşürücü süre değil, zamanaşımı süresidir. O halde mahkemece davalıların herhangi bir zamanaşımı definde bulunmadıkları gözetilerek davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.'un 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 08.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.